חלקה 122 שכונת צופית עילית אילת

תוכנית 2/ 03/ 115/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 122 שכונת צופית עילית אילת
מספר: 2/ 03/ 115/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית נועדה להכשיר סטטוטורית בניה קריימת ולאפשר תוספת בניה למגורים. זאת ע''י תוספת זכויות בניה ושינוי קוי בניין.
הגדרת קוי בניין לבריכה וחדש מכונות.
תכנית זו מאפשרת תוספת של 2 יחידות דיור במבנה.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת שטחי בניה מרבים
מותר - למטרות עיקריות ושירות % 40.
מוצע - למטרות עיקריות % 62.0 ושירות % 8.5.
ב. תוספת יחידות דיור
תוספת של 2 יח''ד, סה''כ 3 יח''ד.
ג. תוספת בריכה
הקמת בריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי לבריכה.
ד. הגדרת קוי בניין לבריכה וחדר מכונות
ע''פ המסומן בתשריט, קו בניין תחתי אחורי - 2.2 מ'. וקו בניין תחתי צדדי מזרחי - 1.8 מ'.
ה. שינוי קוי בניין
שינוי בקוי בניין בקומת שרותים - קו קידמי מ- 5 מ' ל- 0 מ', קו צדדי מערבי מ-3 ל-2 מ'.
ו. שינוי מפלס 0.00 +
במצב מאושר - לפי היתר בניה המפלס 0.00 = 69.80 מ'.
במצב מוצע - תהיה 70.79 +
ז. שינוי גובה המכסמילי
מותר - גובה הכולל של הבניין 9.30 מ'.
מוצע - גובה המכסימלי ממפלס המדרכה 9.70 מ' = 77.34 +.
ח. קביעת שטח תכסית
מותר - שטח תכסית % 30
מוצע % 38.3

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתדרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק122182
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 115/ 11מגורים רווישינוי
תוכנית2/ 03/ 115/ 18שכונת צופית עלית - בנה ביתך שלב א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2011
קבלת תכנית04/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011