חלקה 8-מצפה

תוכנית גנ/ 15859

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 8-מצפה
מספר: גנ/ 15859
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למבני משק בחלקה החקלאית לשטחי פל"ח.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע מאזור משקי עזר לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ומגורים בישוב כפרי, ומאזור מגורים לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ומגורים בישוב כפרי. אין שינוי בגודל השטח המיועד למגורים.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15086חלק30
15087חלק815
15089חלק3, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3126מצפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2009תאריך פרסום: 22/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5979. עמוד: 5035. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית06/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2631. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום לאישור בעיתונים02/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2008
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/12/2005
קבלת תכנית06/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה