חלקה 9 - שינוי בגבולות - מושב מנוחה

תוכנית 6/ 03/ 183/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 9 - שינוי בגבולות - מושב מנוחה
מספר: 6/ 03/ 183/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אזור המגורים בחלקה מספר 9 על ידי איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים, קביעת זכויות על פי תקנות חדשות
והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1698חלק93, 53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 183/ 2הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2068. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3248. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2002
קבלת תכנית11/02/2002