חלקות 5-8 - מושב פעמי תש''ז

תוכנית 7/ 03/ 138/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקות 5-8 - מושב פעמי תש''ז
מספר: 7/ 03/ 138/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת המתחם הכולל את מגרשים מס' 5-8 ע"י תכנון מחדש, לקביעת גבולות המגרשים ודרך הגישה אליהם.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות, זכויות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
איחוד מגרשים 5-8 וחלוקתם מחדש.
קביעת אזור המגורים בחלקה א' וקביעת הקרקע החקלאית בחלקות.
הסדרת דרך הגישה למגרשים ולשטחי החקלאות הגובלים.
הקלה בקו בניין של דרך 293 מ- 80 מ' ל- 40 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפעמי תש"ז

תיאור המיקום:
באזור הצפוני של המושב
בתחום מועצה אזורית מרחבים

קואורדינטה X 594800
קואורדינטה Y 170750

גושים וחלקות:
גוש: 100239/1 מוסדר, חלק מחלקה 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 138/ 4הרחבת מושב פעמי תש"זשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2010תאריך פרסום: 08/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6061. עמוד: 1872. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/12/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות19/10/2009
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2009. עיתון: אל-סינארה.
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4031. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה27/10/2008
קבלת תכנית03/08/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/07/2008
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה