חמד

תוכנית גז/ 386/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חמד
מספר: גז/ 386/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא קיימת מטרה בתקנון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד

תיאור המיקום:
חמד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6054חלק1-4
6059חלק1-4, 6-9
6062חלק1-21
6063חלק1-10
6065חלק1-15
6066חלק1-34-9
6067חלק1-6, 9-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/07/1967תאריך פרסום: 13/07/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1376. שנה עברית: התשכז .