חממות חקלאיות לתל שבע

תוכנית 7/ 02/ 305/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חממות חקלאיות לתל שבע
מספר: 7/ 02/ 305/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חממות בשטח חקלאי בתחום מ.א בני שמעון והסדרת דרך גישה לחממות.

עיקרי ההוראות:
1. הסדרת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה בשטח החקלאי לצורך הקמת חממות.
2. הסדרת דרכי גישה לשטח החממות ע"י זיקת הנאה ע"ג דרך חקלאית.
3. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
4. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 189500
קואורדינטה Y 572400

מזרחית לישוב הבדואי תל שבע
בתחום רשויות מקומיות: בני שמעון ותל שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק1, 5-6
100060חלק
400054חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית7/ 02/ 172/ 13אתר לסילוק פסולת יבשה - תל שבעכפיפות
תוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4207. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/04/2012
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2012
לא הוגשו התנגדויות20/02/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2313. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/12/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/12/2011
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2010
קבלת תכנית07/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה