חניון רכב - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חניון רכב - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע יעוד קרקע למרכז תחבורה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40069כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/1994תאריך פרסום: 07/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4228. עמוד: 4167. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/06/1994
החלטה בדיון באישור תכנית23/05/1994
החלטה בדיון בהתנגדויות23/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1993תאריך פרסום: 14/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4150. עמוד: 145. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/1993
החלטה בדיון בהפקדה21/06/1993
קבלת תכנית09/12/1992