חניון שער יפו - ממילא.

תוכנית 2642/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חניון שער יפו - ממילא.
מספר: 2642/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא הוספת שלב בתכנון מתחם ממילא, בהמשך
לתכניות מתאר 2229,2229א',2229ב' ו-2909 ועיקריה הם
קביעת אלמנטים מפורטים בגין הבינוי והפיתוח כמפורט
להלן:(א)קביעת הוראות בינוי להקמת מבנה אשר במפלסו
העליון הוא מהוה שטח פתוח ציבורי ובמפלסיו התחתונים
הוא כולל שטחי מסחר ושרותים והשימושים הנלווים אליהם
בדר"כ, וכן גלריות, אומנויות, אולמות תצוגה, אולמות
לעינוגים ציבוריים וכן חניה לרכב פרטי, תחנות להשכרת
רכב,תחנות אוטובוסים ומוניות,שרותי סיכה לרכב וכיו"ב
(ב)קביעת בינוי בנושאים כגון: העמדת המבנה, מפלסי
הבניה והשמוש בהם, קוי בנין תת-קרקעיים ועיליים,חמרי
בניה וכו'. (ג) קביעת תכנית פיתוח במפלס העליון של
השטח הפתוח הציבורי. (ד) קביעת מערכות תנועה מוטורית
וצירים להולכי רגל. (ה) שינוי יעוד של חלק ממגרש מס'
1 שבתכנית 2909 משטח פתוח ציבורי לשטח פתוח ציבורי
במפלס עליון חניה ומסחר מתחתיו.(ו)שינוי בשלבי הבצוע
כפי שנקבעו בתכנית מס' 2229ב' תוך ביטול התניית בצוע
החניון בהרחבת רח' שלמה המלך ע"י השארת נתיב נסיעה
זמני נוסף לאורך רח' יפו שיבוטל עם הרחבת רח' שלמה
המלך. (ז) איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםממילא

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים
שכונת ממילא - אזור שער יפו.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
חלקות 40, 47, 48, 90 בגוש 30034 המהוות חלק ממגרש
חדש 1 ואת כל מגרש חדש 30 לפי תכנית 2909.
חלקות 13-11 בגוש 30033 המהוות חלק ממגרש חדש 29 לפי
תכנית 2909.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30033חלק14-21, 30, 33, 363-36911-13, 31-32, 34-36, 44, 209, 435, 462
30034חלק1-14, 16-18, 37-39, 48-50, 52-53, 83-85, 95-9615, 19, 40, 47, 90
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2909שינוי תכנית מתאר מקומית שכונת ממילאשינוי
תוכנית2229ביצוע שלבים זמניים במתחם ממילא.שינוי
תוכנית2229/ אתכנית מס' 2229 א'שינוי
תוכנית2229/ בקביעת שלבים בבצוע תכניות השכונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1989.
פרסום לאישור ברשומות28/04/1989תאריך פרסום: 28/04/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3653. עמוד: 2774. שנה עברית: התשמט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/02/1989
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/1989
פרסום להפקדה ברשומות23/10/1988תאריך פרסום: 23/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3587. עמוד: 133. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1988
החלטה בדיון בהפקדה19/07/1988
קבלת תכנית15/04/1988