חניות למגורים

תוכנית נת/ 750/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חניות למגורים
מספר: נת/ 750/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות נת/ 750 ע"י:
א. שינוי תקן החניה וקביעת כמות החניות הנדרשות
למגורים בתחום המגרש ומחוץ למגרש.
ב. הוספת תכלית של חניה ציבורית בתחום זכות הדרך.
ג. הוראות להתקנת מקומות חניה מחוץ למגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
תכנית זו תחול על כל תחום תכנית נת/750 בשלמות לרבות השינויים
שיחולו מעת לעת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7933חלק91, 93, 95-98, 100-101, 104, 106, 324, 326, 333-334105
8006חלק13, 28-33
8007חלק47-66, 70, 72-75
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 750חורשת הסרנג'נטיםשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7/ 87הוראות חניה.שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 814. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים06/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2002
החלטה בדיון באישור תכנית29/09/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות30/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/04/2002תאריך פרסום: 09/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5065. עמוד: 1982. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/02/2000
קבלת תכנית05/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200203229/09/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200202430/06/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002