חקלאות ימית בחוף הצפוני

תוכנית 2/ 02/ 101/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חקלאות ימית בחוף הצפוני
מספר: 2/ 02/ 101/ 86
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת התנאים במימי החופים, ברצועת החוף, ובשטחים היבשתיים
לפיתוח החקלאות הימית באילת על-ידי:
1. קביעת מיקום המתקנים הימיים, מתקני החוף ומתקני עורף החוף.
2. קביעת היקף הכלובים לגידול דגים בים.
3. קביעת סוגי המבנים והמתקנים כמות המבנים והמתקנים הדרושים להפעלת
החקלאות הימית ברצועת חוף הים.
4. קביעת השטחים, סוגי המבנים והמתקנים הדרושים לפיתוח החקלאות הימית
בעורף החוף.
5. קביעת שיטות התפעול ומגבלות התפעול של החקלאות הימית.
6. קביעת כל האמצעים הדרושים לאבטחת התנאים הסביבתיים במימי החופים,
ברצועת החוף ובעורף החוף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/01/2007
קבלת תכנית22/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007