חרוב - ישוב כפרי קהילתי

תוכנית 6/ 02/ 297

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חרוב - ישוב כפרי קהילתי
מספר: 6/ 02/ 297
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת ישוב כפרי קהילתי חדש - חרוב - בהיקף של כ- 224 יח''ד.
ב. שינוי יעודה של הקרקע מאזור חקלאי ליעודים הבאים:
אזור מגורים א' , שטח למבני ציבור, אזור משולב לתעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור ותיירות ונופש, שטח מסחרי, שטח ציבורי פתוח, שטח פתוח לשימור,
דרכים לסוגיהן.
ג. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הוראות בדבר חלוקה ורישום.
ד. קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי הבניין,גובה הבניה ומספר הקומות, אחוזי הבניה, הנחיות הבניה ועיצוב אדריכלי, הוראות לפיתוח תשתיות, הוראות לשמירת הנוף ואיכות הסביבה, קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפורט לעיל.
ה. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
ו. קביעת שלבי ביצוע ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
ישוב כפרי קהילתי חרוב
בתחום המועצה האזורית לכיש, מצפון ליישוב שקף וממזרח ליישוב אמציה, על דרך הפטרולים הישנה, נ.צ. מרכזי 193550 , 604250.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3121חלק2, 6
3122חלק184-7, 9, 13, 29, 31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2609. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/03/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/02/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית08/01/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות03/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3046. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית20/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2005
קבלת תכנית29/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201201003/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים88119/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800303/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34908/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800107/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700703/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51104/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים31920/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24806/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600817/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500926/12/2005