חרסיות נשר

תוכנית 6/ 03/ 169

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חרסיות נשר
מספר: 6/ 03/ 169
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח לכריית חרסית עבור מפעל נשר, בגמר הכריה יוחזר השימוש ליעוד חקלאי, השטח לכריה בלבד, ולא יוקם עליו כל מבנה של קבע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבקדמה

תיאור המיקום:
קדמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
514חלק
1504חלק
1508חלק
1532חלק
1618חלק
1659חלק
1660חלק
1661חלק
34108חלק10, 12-13, 15-17, 19, 28-31, 34, 40, 60, 62, 73, 76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1983תאריך פרסום: 09/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2933. שנה עברית: התשמג .