טפול בגזם, הצבת מגרסה ניידת ומשקל

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: טפול בגזם, הצבת מגרסה ניידת ומשקל
מספר: גז/ ש/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היתר לשימוש חורג בקרקע חקלאית בשטח של 3256 מ"ר למטרת טיפול בגזם, הצבת מגרסה ניידת ומשקל, גידור שטח, משטחי חניה והריסת בית רשת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריד רמב"ם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4771חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ02/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29402/11/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900711/05/2009