יב/ 260

תוכנית יב/ 260

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יב/ 260
מספר: יב/ 260
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול המחצית המערבית של חלקה 60 לשני מגרשים, ותוספת יחידת מגורים.

עיקרי ההוראות:
קביעת זכויות וקווי בניין - על פי טבלת זכויות בסעיף 5:
מגרש 1002 שינוי מקו בניין קידמי 5 ל - 3.
מגרש 1003 שינוי מקו בניין אחורי 6 ל- 3.
מתן זיקת הנאה למעבר למגרש העורפי.
הריסת המסומן להריסה על פי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיבנהיבנהיבנההרב אבוחצירא, נאות אשכול

תיאור המיקום:
רחוב אבו חצירא 13

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4943חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות03/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6023. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2010
קבלת תכנית20/04/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101826/09/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000603/05/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה