יד בנימין הרחבת אזור התעשיה

תוכנית בר/ 256/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יד בנימין הרחבת אזור התעשיה
מספר: בר/ 256/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לתעסוקה, שטח ציבורי פתוח, מבנים ומוסדות לציבור ודרכים.
קביעת הוראות וזכויות בניה.
2. קביעת הוראות וזכויות בניה.
3. חלוקה בהסכמת הבעלים.
4. הקטנת קו בניין בכביש מספר 3 מ- 60 מ' לקו בניין 50 בהתאמה לתשריט.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לתעסוקה.
2. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לדרכים.
3. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח.
4. שינוי ייעוד קרקע חקלאית למבנים ומוסדות לציבור.
5. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לתעסוקה ולמבנים ומוסדות לציבור.
6. שינוי ייעוד מדרכים לתעסוקה ולשצ"פ.
7. קביעת זכויות והוראות בניה לתעסוקה ולמבנים ומוסדות לציבור.
8. חלוקה בהסכמת הבעלים.
9. הקטנת קו בניין בכביש מספר 3 מ- 60 מ' לקו בניין 50 בהתאמה לתשריט.
10. קביעת הוראות שימוש בשטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4303חלק69, 97
4726חלק3, 5, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 138/ 1תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.שינוי
תוכניתבר/ 138/ 2תוכנית בר/ 138/ 2שינוי
תוכניתבר/ 256/ 8יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2011
קבלת תכנית03/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32307/05/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201101921/11/2011