יד בנימין- מ.א. נחל שורק

תוכנית בר/ 256/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יד בנימין- מ.א. נחל שורק
מספר: בר/ 256/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מקרקע המיועדת לתיירות ונופש למגורים א', דרך, מוסד חינוכי, מבנה ציבור ושטח ציבורי פתוח.
ב. שינוי יעוד מקרקע המיועדת למוסד חינוכי לשטח לבנייני ציבור.
ג. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א', מגורים א'1, דרכים, שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
ד. שינוי יעוד קרקע ממגורים א' לבנייני ציבור.
ה. שינוי יעוד קרקע ממגורים א', מגורים ב', דרכים משולבות ושטח ציבורי פתוח למוסד חינוכי.
ו. שינוי יעוד מקרקע לבנייני ציבור למגרש מגורים.
ז. שינוי יעוד קו בניין צדדי בין מגרשי המגורים בייעוד מגורים א' מיוחד ל- 4 מ' במקום 5 מ'.
ח. שינוי משטח ציבורי פתוח למרכז אזרחי/ מוסד, ודרך משולבת.
ט. שינוי קטע מדרך משולבת לשטח ציבורי פתוח.
כל השינויים דלעיל לצורך קליטת מפוני גוש קטיף ביד בנימין.
י. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.
יא. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4303חלק47-48, 58, 601, 34, 43, 50, 57, 59, 62-63
5446חלק14-15, 17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 256הרחבת ישוב קהילתי יד בנימין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 949. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/12/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות19/11/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4673. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/07/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/06/2006
קבלת תכנית30/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2006