יד חנה ישוב קהילתי.

תוכנית עח/ במ/ 151/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: יד חנה ישוב קהילתי.
מספר: עח/ במ/ 151/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית מתאר מאושרת מס' עח / במ / -151יד חנה,
ופרוט שינויים בשטחי מגרשים,קוי בנין, סימון דרך
משולבת,מתקן מים ועצוב מרכז הישוב, שינוי יעוד
מגרשים מחד משפחתי לדו משפחתי ומדו משפחתי לחד
משפחתי, שינוי יעוד מחצית מגרש לבנין ציבורי
לש.צ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנה

תיאור המיקום:
ישוב: יד חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8076חלק1-4, 7-9, 15, 195-6, 10, 14, 16, 18
8077חלק6, 8-13, 24-255, 7, 15, 19, 22-23
8111חלק13, 18-194, 11, 14, 16-17, 20, 22, 32-33, 41
8425חלק3-5, 281-2, 6-7, 10-12, 25
8636חלק23-2419-22, 25-27, 32
8637חלק15, 30-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1995תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284. עמוד: 2145. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים29/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1995.
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1994תאריך פרסום: 20/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4262. עמוד: 826. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה31/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה20/06/1994
קבלת תכנית31/08/1993