יד חנה

תוכנית עח/ מק/ 151/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יד חנה
מספר: עח/ מק/ 151/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינויים נקודתיים בקווי בנין צדדים ואחוריים
בהתאמה לבניה קיימת בסמכות הועדה המקומית בהתאם
לסעיף 62 א (4) לחוק התכנון והבניה.
ב.חלוקת מגרש 691 לשני מגרשים ושינוי יעוד
ממגורים ב' להרחבת דרך משולבת על מנת להגדיל את
השטחים שנקבעו בעח / במ / 151 ו-עח / במ / 151 / 1
לצרכי ציבור בסמכות הועדה המקומית בהתאם לסעיפ
ים 62 א (1) ו-62 א (3) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפריד חנה

תיאור המיקום:
ישוב: יד חנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8425חלק5
8636חלק22-24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4745. עמוד: 2962. שנה עברית: התשנט .