יחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסואה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק5, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/1983תאריך פרסום: 29/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 3009. שנה עברית: התשמד .