ייעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים לשם ניצולם להשקיה חקלאית.....

תוכנית בר/ 171

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ייעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים לשם ניצולם להשקיה חקלאית.....
מספר: בר/ 171
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים לשם ניצולם להקשיה חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2214חלק30-31
4315חלק1-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1984תאריך פרסום: 10/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3052. עמוד: 2126. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית10/05/1984