יישוב קהילתי באר - אורה

תוכנית 12/ 02/ 164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יישוב קהילתי באר - אורה
מספר: 12/ 02/ 164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת היישוב הקהילתי על ידי
שינויים ביייעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותבאר אורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39116חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/2000תאריך פרסום: 21/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4945. עמוד: 981. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים17/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/11/2000
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/10/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 766. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים21/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 21/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/11/1998
קבלת תכנית05/05/1998