ימה-שכונת סורה.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ימה-שכונת סורה.
מספר: מש/ 8/ 1/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור מגורים וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים.
עיקרי הוראות התכנית
א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א' ומבני ציבור.
ב. חלוקה למגרשי בניה בהסכמת הבעלים.
ג. התווית דרך מוצעת.
ד. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ימה מזרח
שכונה: סורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1002כפר ימה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3434. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית24/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/03/2010
החלטה בדיון בוולק"ח03/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה08/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/01/2005
קבלת תכנית19/12/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית