יסודות

תוכנית בר/ 201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יסודות
מספר: בר/ 201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים,
מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם מותרת
הבניה.
ב. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ג. קביעת תנאים הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחייבו את
מבצעי התכנית.
ד. שינוי משטח חקלאי לאזור מבני משק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות

תיאור המיקום:
ישוב: יסודות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3894חלק32
3914חלק32
3915חלק30-32, 140, 143
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/01/1994
פרסום לאישור ברשומות06/01/1994תאריך פרסום: 06/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4181. עמוד: 1491. שנה עברית: התשנד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו18/10/1993
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה18/10/1993
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/10/1993
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1993
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/1992תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1992.
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1992תאריך פרסום: 09/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4024. עמוד: 3886. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה12/02/1992
קבלת תכנית30/01/1992