יעד - מושב עובדים, אגודה שתופית להתיישבות חקלאית

תוכנית ג/ 10080

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעד - מושב עובדים, אגודה שתופית להתיישבות חקלאית
מספר: ג/ 10080
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת תכנית זאת, בראש וראשונה, ליצור מסךמ תקף
סטטוטורית למושב יעד ע"מ לאפשר לרשום את הזכויות
בקרקע באמצעות הסכמי חכירה בין ההתושבים לבין
מינהל מקרקעי ישראל (בעל הקרקע במסגרת זאת נשמר
סה"כ השטח המיועד למגורים כפי שהיה בתכניות הקודמות
וכמו כן נשמר מס' המגרשים כפי שהיה.
התווית הדרכים, שטחי צבור פתוחים, שטחים למבני ציבור
מוסדות מלאכה ותעשיה ושטח לספורט נשמרו כפי שהם
ורק גבולותיהם ומיקומם המדויק נקבע בהתאם למצב
הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגביעד

תיאור המיקום:
ישוב: יעד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19803חלק3
19804חלק91-2, 6-8, 10-11, 18
19805חלק74, 6, 8-9, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2516מושב שתופי יעד -כפר תעשיהשינוי
תוכניתג/ 2982ייעוד למבני ציבור במושב יעדשינוי
תוכניתג/ 4220שינוי יעוד לתעשיה וספורטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1999.
פרסום לאישור ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 200. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית22/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות22/10/1998תאריך פרסום: 22/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4690. עמוד: 244. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/09/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1997
קבלת תכנית10/08/1997