יעוד השטח למגורים -משהד

תוכנית ג/ 1930

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד השטח למגורים -משהד
מספר: ג/ 1930
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למגורים.
חלוקת השטח למגרשי בניה.
התווית דרכים חדשות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק18, 25-27, 4430, 32, 43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1976תאריך פרסום: 21/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2263. עמוד: 82. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/1976
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/1975תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1975.
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1975תאריך פרסום: 31/10/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2161. עמוד: 381. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה09/06/1975
קבלת תכנית21/10/1973