יעוד מגרשים למבני ציבור

תוכנית 3/ 02/ 101/ 78

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד מגרשים למבני ציבור
מספר: 3/ 02/ 101/ 78
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית למבני ציבור בתחום התכנית על ידי
קביעת השימושים וזכויות בניה מותרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 79. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים29/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית08/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2000תאריך פרסום: 25/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4846. עמוד: 2391. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה11/10/1999
קבלת תכנית19/11/1998