יעוד שטח לאזור מגורים 1 - רחוב נעמי שכונת אבו-טור

תוכנית 4221

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לאזור מגורים 1 - רחוב נעמי שכונת אבו-טור
מספר: 4221
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח משטח לתכנון בעתיד לאזור מגורים
1 ,לשטח פתוח ציבורי ולדרך.
ב. קביעת שטח לחניה ציבורית.
ג. איחוד וחלוקה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםנעמי

תיאור המיקום:
שכונת אבו תור שטח מדרום לרח' נעמי .
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30511חלק18-2324
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית1864/ אתכנית מתאר לאבו-טור המזרחית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/10/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1992.
פרסום לאישור ברשומות08/10/1992תאריך פרסום: 08/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4047. עמוד: 53. שנה עברית: התשנג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/08/1992
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/1992
פרסום להפקדה ברשומות11/06/1992תאריך פרסום: 11/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4014. עמוד: 3460. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/03/1992
החלטה בדיון בהפקדה16/07/1991
קבלת תכנית04/07/1991