יעוד שטח לחקלאי מיוחד, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 15182

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לחקלאי מיוחד, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 15182
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שיפוץ, הרחבה והתאמה של מבני משק קיימים (רפת) לצורכי הרפורמה בענף הרפת לפי דרישות משרד הבריאות, משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
תכנון מחדש של מבני משק קיימים בשטח המוצע (חקלאי מיוחד).

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח מגורים לשטח חקלאי מיוחד להקמת מבנים משקיים לגידול בעלי חיים.
קביעת התכליות המותרות.
קביעת הוראות בניה, מרווחי בניה, גובה מבנים.
קביעת מרחקי הצבה מינימליים בין מבני משק למגורים עפ"י מצב המבנים בשטח.
צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים בנחלה ע"י קביעת זכויות בניה למבני משק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23091חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2005
קבלת תכנית23/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502021/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500609/03/2005