יעוד שטח לחקלאי מיוחד, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 15571

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לחקלאי מיוחד, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 15571
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
-שיפוץ,הרחבה והתאמה של מבני משק קיימים (רפת)לצורכי הרפורמה בענף הרפת לפי דרישות משרד הבריאות,משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
-תכנון מחדש של מבני משק קיימים בשטח המוצע( חקלאי מיוחד).

עיקרי התכנית:
-שינוי ייעוד שטח חקלאי ושטח מגורים לשטח חקלאי מיוחד להקמת מבנים משקייםלגידול בעלי חיים.
-קביעת התכליות המותרות.
-קביעת הוראות בניה,מרווחי בניה,גובה מבנים.
-קביעת מרחקי הצבה מינימליים בין מבני משק למגורים ע"פ מצב המבנים בשטח.
-צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים בנחלה ע"י קביעת זכויות בניה למבני משק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23087חלק46
23088חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4760. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2307. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2005
קבלת תכנית21/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601328/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61330/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502021/09/2005