יעוד שטח לחקלאי מיוחד, רוני עוזר, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 14990

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לחקלאי מיוחד, רוני עוזר, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 14990
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שיפוץ והרחבה והתאמה של מבני משק קיימים (רפת) לצורכי הרפורמה בענף הרפת לפי דרישות משרד הבריאות, משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה.
תכנון מחדש של מבני משק קיימים בשטח המוצע (חקלאי מיוחד).
התווית דרך חקלטית וחיבורה לדרך סטטוטרית מאושרת.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח מגורים (שעליו קיימים מבני משק רפת)לשטח חקלאי מיוחד לשיפוץ והרחבת רפת קיימת במסגרת הרפורמה של משרד החקלאות ומשרד איכות הסביבה.
קביעת התכליות המותרות.
קביעת הוראות בניה, מרווחי בניה, גובה מבנים בתיאום עם משרד החקלאות ועם משרד איכות הסביבה.
צמצום ומזעור מפגעים חזותיים וסביבתיים בנחלה ע"י קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23085חלק123
23087חלק8851, 63
23090חלק54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 22/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4675. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1600.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2006. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח15/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2005
קבלת תכנית10/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2004