יעוד שטח למגרשי משחקים וספורט - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למגרשי משחקים וספורט - אופקים
מספר: 23/ 03/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למגרשי משחקים וספורט במקום חלק ממרכז קליטה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/12/1979תאריך פרסום: 06/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2585. עמוד: 448. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1979
החלטה בדיון באישור תכנית15/10/1979
פרסום להפקדה ברשומות19/07/1979תאריך פרסום: 19/07/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2553. עמוד: 1008. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/1979תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1979. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1979.
החלטה בדיון בהפקדה26/03/1979
קבלת תכנית01/03/1979