יעוד שטח למלונאות ושרותי תיירות בית החייל לשעבר "מלון נופית"

תוכנית 2/ 03/ 166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח למלונאות ושרותי תיירות בית החייל לשעבר "מלון נופית"
מספר: 2/ 03/ 166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע יעוד שטחים מפורטים כמפורט בתשריט.
1. יעוד שטח למלונאות ב' ושרותי אירוח ובידור.
2. קביעת שטח לדרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40007חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות21/09/1978תאריך פרסום: 21/09/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2467. עמוד: 2593. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה26/06/1978
קבלת תכנית26/04/1978