יעוד שטח לשצ"פ והתווית שביל, מועאויה

תוכנית ענ/ 679

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יעוד שטח לשצ"פ והתווית שביל, מועאויה
מספר: ענ/ 679
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד שטח לשצ"פ והתווית שביל בחלקה 3 גוש 20332
- חלוקה חדשה בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20332חלק3-4, 36-37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 959כפר מעוויהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2011. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4579. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/06/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/02/2010
החלטה בדיון באישור תכנית15/07/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/09/2007
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3345. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/05/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה24/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/10/2003
קבלת תכנית29/05/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה