יעוד שטח לתיירות ומלונאות

תוכנית 2/ 02/ 101/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטח לתיירות ומלונאות
מספר: 2/ 02/ 101/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד את שטח התכנית לתכלית מלונאות ושרותי תיירות הכוללים מרכז מסחרי תיירותי ומלון. 2. לקבוע תכנית בינוי. 3. להקפיא רצועת שטח ברוחב 20 מטר מקבילה לכביש הערב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/1976תאריך פרסום: 14/06/1976. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות26/10/1972תאריך פרסום: 26/10/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1873. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית25/10/1972