יעוד שטחים לדרך וסלילת כביש..יעוד השטח..להקמת גשרים..סגירה וביטול דרכים..

תוכנית גז/ 158

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יעוד שטחים לדרך וסלילת כביש..יעוד השטח..להקמת גשרים..סגירה וביטול דרכים..
מספר: גז/ 158
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לייעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
2. לייעד את השטח להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
3. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
4. הסדר הסתעפויות וצמתים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4212חלק
4213חלק
4214חלק
4843חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות29/11/1979תאריך פרסום: 29/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2583. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית29/11/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100323/03/2011