יער אור הנר ויער ניר עם

תוכנית 7/ 02/ 303/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער אור הנר ויער ניר עם
מספר: 7/ 02/ 303/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פירוט ודיוק מתחמי היער עפ"י סעיף 6 בתמ"א 22 לשטחי יער קיימים ומוצעים.
שינוי בסוגי היערות בהתאם לתמ"א 22 שינוי 4: שינוי מיער טבעי לשימור ליער נטע אדם קיים בתא שטח מספר 1, זאת תוך שמירת היעוד של שמורת נוף עפ"י תמ"א 8 בתא שטח זה.
שינוי אזורים חקלאיים לסוגי יער בהתאם לתמ"א 22.
שינוי אזורים המיועדים לסוגי יער עפ"י תמ"א 22 לאזורים חקלאיים עפ"י השימוש בפועל ועפ"י המשבצות החקלאיות.
הגדרת אזורי יער למרעה.
שמירה על ערכי טבע נוף ומורשת בשטח התכנית.
ייעוד שטחים ביער לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
קביעת מוקדי נופש בחיק הטבע.
הגדרת אתרי הנצחה בשטחי היער.

עיקרי ההוראות:
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע
קביעת היקפי בנייה מותרים.
קביעת תנאים למתן היתר בניה וקביעת הוראות בנושאי ניקוז, נחלים ותשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
בתחום מועצות:
חלק ממועצה אזורית שער הנגב כולל ניר עם ואור הנר וחלק ממועצה אזורית חוף אשקלון.
מועצה אזורית שער הנגב ומועצה אזורית חוף אשקלון
קואורדינטה X 606000
קואורדינטה Y 161000

גושים וחלקות:
מספר גוש סוג גוש חלק / כל הגוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן
588 " מוסדר " חלק מהגוש 1,2,3,4,5 9
591 " מוסדר " חלק מהגוש 6,7,8,9,10,20 4,11,12,13,18,19,21,26,27
28,29,31,32,35,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53
593 " מוסדר " חלק מהגוש 2,3,4,8,9,11 1,5,6,7,10,15
596 " מוסדר " חלק מהגוש 3 1,2,4,5
597 " מוסדר " חלק מהגוש 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21 6,13
598 " מוסדר " חלק מהגוש 1,2,3,5,6,8,9
599 " מוסדר " חלק מהגוש 1
600 " מוסדר " חלק מהגוש 13
601 " מוסדר " חלק מהגוש 2 1,4,6
1126 " מוסדר " חלק מהגוש 23 1,2
1127 " מוסדר " חלק מהגוש 4 1,2
1128 " מוסדר " חלק מהגוש 1,2,3,4,5,6,7,8 9,10,11,12,13,14,16,17,21
22,24,25
1130 " מוסדר " חלק מהגוש 1
1131 " מוסדר " חלק מהגוש 2
1135 " מוסדר " חלק מהגוש 1,2,4,5,12,15,16,17,18,19,27
1674 " מוסדר " חלק מהגוש 37 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57
1675 " מוסדר " חלק מהגוש 21,24
1689 " מוסדר " חלק מהגוש 6,64 1, 3, 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15
16,17,18,19,20,41,42,43,44,45,46,47,48,57,58,63
1877 " מוסדר " חלק מהגוש 1,2,3,14,73,75,76 15,16,88
2824 " מוסדר " חלק מהגוש 9,10
2826 " מוסדר " חלק מהגוש 3,20,21,22,23,24,25,27,28,
29,30,31,32,33,34
2827 " מוסדר " חלק מהגוש 2,3,4,6,7,8,11,13,14,17
2828 " מוסדר " חלק מהגוש 24,30 5,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,33
הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתד/ 7/ 02/ 303/ 25דרך 333 איבים ארז קטע מערביכפיפות
תוכנית7/ 03/ 129/ 1אור הנר והסביבהכפיפות
תוכנית7/ 03/ 195/ 4קיבוץ ניר עםכפיפות
תוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארזשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5683. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2011. עיתון: עיתון יומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/05/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/01/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות25/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3458. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית12/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2009
קבלת תכנית15/10/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה