יער דורות - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 453

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער דורות - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 453
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. דיוק גבולות היער בהתאם להוראות תמ"א/ 22.
2. שמירה על חקלאות אופיינית ויחודית לאזור.
3. מתן מעמד סטטוטורי ליערות קיימים שאינם נכללים בתמ"א / 22.
4. הגדרת שטחי יעור חדשים.
5. פתוח אתרי נופש.
6. שימור וטיפוח הנוף
7. טיפוח יער למרעה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד ודיוק קרקע חקלאית ליער
2. פירוט יתר של התכליות המותרות בסוגי היער השונים עפ"י תמ"א/22
3. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב

תיאור המיקום:
בתחום מועצות אזוריות שער הנגב ומרחבים
דרומית לכביש 333 מצפון למושב ניר עקיבא
נ.צ. מרכזי: מזרח 599000 צפון: 168000

גושים וחלקות:
גוש 38657/1 חלקי חלקות: 2 - 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20
גוש 38657/1 חלקות במלואן: 6, 12, 14, 19
גוש 38657/3 חלקי חלקות: 2, 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
257חלק1-3, 6-10, 15, 17-20, 4111-14, 21
258חלק1-20, 28, 45-4721-22, 26-27, 29-30, 43-44
259חלק1-21, 23-28
260חלק1-3, 6-9, 13, 2910-12, 22-28, 30-33
261חלק1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32-332, 11
262חלק
265חלק1-6
267חלק1
268חלק5
269חלק2
270חלק2-34
271חלק4-63, 7-9
272חלק41-3, 5-6
273חלק4, 7
274חלק3-4, 8
2330חלק2216-17, 20-21, 23-26
400012חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 148/ 2משבצות חקלאיות - קיבוץ דורותשינוי
תוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגבשינוי
תוכנית7/ 03/ 360מרעה בתל מפסח (ניר עקיבא)שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4206. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים15/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/04/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית15/04/2008
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 484. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/08/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
קבלת תכנית09/03/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה