יער יד מרדכי

תוכנית 6/ 02/ 234/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יער יד מרדכי
מספר: 6/ 02/ 234/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.דיוק גבולות היער על פי הוראות תמ"א
2.הגדרה ותיחום שטחי חקלאות
3.מתן מעמד סטטוטורי ליערות שאינם בתחום תמ"א 22
4.הגדרת שטחי יער חדשים
5.פיתוח אזורי פנאי ונופש
6.טיפוח הנוף
7.טיפוח המרעה הטבעי
8.הגדרת דרכי יער
9.שיקום שמירה וטיפוח המגוון הצמחי בשטחי יער פארק חופי
10.אשרור תכנית 117/03/6 בהתאם לסעיף 7 להוראות תמ"א 22 עבור בנייני משק,
שפ"פ ואזור תעשייה ומלאכה בדרום הישוב מבקיעים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית, אזור ספורט, ליער
2. שינוי ייעוד אזור יער לאזור למבני משק, לשטח פרטי פתוח, לשטח לבניני
ציבור, לשטח לתכנון מחדש, לשטח מסילת ברזל ולשטח חקלאי.
3. פירוט התכליות המותרות בסוגי יער שונים עפ"י ובהתאמה להוראות
תמ"א 22 וקביעת גבולות היער
4. קביעת דרכים ודרכי יער
5. קביעת תנאים למימוש התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןיד מרדכי

תיאור המיקום:
יער יד מרדכי ממערב לכביש 4 בין קיבוץ יד מרדכי למבקיעים
נ.צ מרכזי 113.000/109.000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2833חלק7, 94, 8
2834חלק57-9
2838חלק7, 10, 12-13, 16
2841חלק32, 4-5, 8, 14-16
2842חלק2-4, 7
2844חלק3-4
2845חלק3-6, 10-11, 16, 18
2846חלק18
2850חלק37
2852חלק5-6, 8-9
2853חלק42, 5, 7-8, 19, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 117מושב מבקיעיםשינוי
תוכנית6/ 03/ 151/ 1ביטול ואיחוד חלקות ופיתוח השטחשינוי
תוכנית6/ 03/ 109/ 4בית-עלמיןשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4600. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים02/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4612. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית24/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
קבלת תכנית06/12/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה