יער יתיר

תוכנית 11/ 03/ 264

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער יתיר
מספר: 11/ 03/ 264
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פירוט מתחמי היער והוספת שטחי יער.
ב. עדכון תמ"א 22 ביחס למצב התכנוני המאושר.
ג. הגדרת פעילויות קולטות קהל והגישה אליהן.

עיקרי ההוראות:
א. קביעה מדויקת של מתחמי היער.
ב. קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי היער.
ג. קישור היער אל מערכת הדרכים האזורית.
ד. סימון אתרים לפיתוח.
ה. קביעת הוראות ממשק בין אזורי כרייה וחציבה וייעודי היער בתכנית.
ו. שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית ליער נטע אדם קיים.
מקרקע חקלאית ליער נטע אדם מוצע.
מקרקע חקלאית ליער טבעי לטיפוח.
מקרקע חקלאית ליער פארק קיים.
מקרקע חקלאית ליער פארק מוצע.
מיער נטע אדם קיים ליער נטע אדם מוצע.
מיער נטע אדם קיים ליער פארק קיים.
מיער נטע אדם קיים ליער פארק מוצא.
מיער נטע אדם מוצע ליער נטע אדם קיים.
מיער נטע אדם מוצע ליער פארק מוצע.
מיער פארק קיים ליער נטע אדם קיים.
מיער פארק קיים ליער נטע אדם מוצע.
מיער פארק מוצע ליער נטע אדם קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמיתרמיתרמיתר
דרוםאבו בסמהאבו בסמה
דרוםשמעוניםחורהחורה
דרוםתמרתמר
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 200.000
קואורדינטה Y580.000

שטח התכנית בתחום מתחמי היערות על פי תמ"א 22: מתחמים 4350,4334,4332,4307,4306,4174
בחלקם.
נ.צ מרכזי 580.000/200.000

בתחום רשויות מקומיות: (גלילי), מיתר, אבו בסמה, תמר, חורה


גושים וחלקות:
גוש בשלמות חלקי גוש
גוש גוש חלקה חלקי חלקה
50568 100001 21,4,1
50569 100002 1-7
100004 100003 1-3
100006 100005 3 2,1
100007 100010 6,3 5,2,1
100008 100011 4 5,2
100009 100012 1
100013-2 100013-1 1
100013-4 100013-3 2,1
100014 100013-5 1
100015 100013-6 1
100017-1 100016 1
100341 100017-2 1
100402 לא קיים 100019 5,1
100403 לא קיים 100020 1
400001 100021 1
400076 100023 4,1
400077 100024 4,2,1
400078 100065-4 1
400080 100401 לא קיים
400081 100404 לא קיים
400082 100405 לא קיים
400083 400002 1
400079 1
400084 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית28/ 03/ 147כריה בהר דרגותכפיפות
תוכנית11/ 02/ 105/ 7מאגר ביער יתירשינוי
תוכנית28/ 02/ 175מחצבת נדיר באזור כחלכפיפות
תוכנית15/ 02/ 101/ 4בית עלמין - מיתרשינוי
תוכנית11/ 02/ 105/ 1מרעה באזור יתירשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףפירוט
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםפירוט
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.כפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות27/12/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/11/2011
פרסום להפקדה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 440. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/10/2011
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית24/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2008
קבלת תכנית19/09/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית