יער מגידו

תוכנית ג/ 14937

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער מגידו
מספר: ג/ 14937
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פרוט ודיוק מתחמי היער בכפוף להוראות תמ"א 22
עדכון / התאמה/ תיקונים לתמ"א 22 ביחס למצב תכנוני קיים ומאושר
קביעת שטח לשמורת טבע
הגדרה וקביעת אתרים קולטי קהל
מתן לגיטימציה למתקנים הנדסיים באזור נחל קיני

עיקרי ההוראות:
א. קביעת מדויקת של מתחמי היערות, כולל הוספת שטחי יער ושינוי שטחי יער על פי תמ"א 22 לשטחים חקלאיים וכן דיוק סוגי היערות על פי המצב בשטח
ב. שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח שמורת טבע .
ג. קביעת ופרוט התכליות המותרות בשטחי היערות
ד. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
ה. מתן הוראות בנושא ממשק היערני, פעולות מותרות ביער וכדומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידו

תיאור המיקום:
נצ. צפון - 222400; נצ. מזרח - 168200
היערות הכלולים בתחום יער 4316 לפי תמ"א 22 , מצפון לכביש מס' 65 וממערב לכביש מס' 66.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11429חלק2
11837חלק25
11838חלק3, 7-8
11853חלק33, 35-48, 52-53, 102, 105, 107-113, 117, 119, 123, 12734, 100-101, 126
11854כל הגוש
11856כל הגוש
11857חלק11-16, 20-24, 26, 28-29, 32-3319
11858חלק10-11, 21, 32
11934חלק9, 168, 10, 18, 35
11936חלק11
20279חלק7-8
20287חלק1-7, 10-13, 18
20288חלק34, 371, 23-25, 27, 29-33
20289חלק4, 7, 10-1114-15
20290כל הגוש
20291כל הגוש
20292חלק1, 4, 6, 8, 107
20293חלק1-514-17
20294חלק512, 15
20295חלק1
20297חלק3
20298חלק2-31
20299כל הגוש
20309כל הגוש
20316חלק7-8
20317חלק91, 8, 10-11
20318כל הגוש
20319חלק1-2, 4, 6, 8-103, 5, 7
20322חלק1, 4-53
20328חלק6, 8, 11, 13-1410, 12, 20, 22-23, 26
20347חלק1516
20348חלק3
20349חלק5-74
20359חלק20, 3028, 31, 33-34
20391חלק6-11, 14, 20, 22, 241-5, 12, 31, 33, 35, 40-42
20392כל הגוש
20393כל הגוש
20420חלק
20421חלק5
20431חלק5, 10, 12, 19
20438חלק2-3, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4736חלוקת מגרשים מחדש, קיבוץ מגידושינוי
תוכניתג/ 6831אתר תיירות ושירותי דרךשינוי
תוכניתג/ 4248חלוקת מגרשים מחדש, מדרך עוזשינוי
תוכניתג/ 8093שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור כריה, גבעת יאשיהושינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1091. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/11/2009
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2293. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/12/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית14/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה08/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/11/2004
קבלת תכנית24/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה