יער שקף

תוכנית 6/ 03/ 290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יער שקף
מספר: 6/ 03/ 290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פרוט ודיוק שטחי יער בתחום תחולת התכנית,
בהתאם להוראות סעיף 5 ב. ג. בתמ"א/ 22.
ב. יצירת מסגרת תכנונית להקמת יער שמטרתו שיפור נוף,
שיפור איכות הסביבה, נופש בחיק הטבע, הסדרת יעודי ושימושי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ג. שינוי יעוד משטח חקלאי ליער וכן מיער עפ"י תמ"א/ 22 לשטח חקלאי
ויער עפ"י תמ"א / 22.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששקף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3122חלק12, 16-17, 22-23, 25, 33
3123חלק3-4, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/11/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית14/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
קבלת תכנית30/11/2004