יערות להב שומריה

תוכנית 7/ 02/ 305/ 76

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יערות להב שומריה
מספר: 7/ 02/ 305/ 76
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
? דיוק ופירוט יערות בהתאם להוראות תמא/22.
? שמירה על חקלאות אופיינית וייחודית לאזור.
? קביעה ופיתוח של מוקדי נופש.
? שימור וטיפוח הנוף.
? טיפוח יער למרעה.
? הסדרת זכויות מעבר לציבור בדרכים מקשרות.

עיקרי ההוראות:
? שינוי ייעוד קרקע חקלאית ליער.
? שינוי ייעוד קרקע משמורת טבע ליער.
? שינוי ייעוד קרקע מיער לשמורת טבע.
? קביעה מדויקת של גבולות היערות.
? פירוט התכליות המותרות בסוגי היער השונים עפ"י תמ"א/22.
? התווית מערכת שבילים, דרכי יער וזיקות הנאה למעבר ברכב.
? קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועצוב לשטחים המיועדים לפיתוח.
? קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
גבעות להב, אגן נחל שקמה עליון
קואורדינטה מערב מזרח- Y 589000
קואורדינטה דרום צפון - X 187000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2313חלק
3108חלק
3109חלק
3130חלק
3131חלק
3133חלק
3138חלק
50590חלק
50592חלק
50593חלק
50594חלק
50601חלק
50604חלק
50606חלק
50905חלק
50906חלק
50907חלק
50908חלק
100217חלק
100218חלק
100219חלק
100220חלק
100222חלק
100223חלק
100224חלק
100225חלק
100226חלק
100247חלק
100248חלק
100249חלק
100270חלק
100275חלק
400011חלק
400100חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות15/10/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4712. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית04/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה17/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2007
קבלת תכנית20/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה מתוקנת בערבית על הפקדת תכנית
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות