יצירת זכות מעבר לכלי רכב והולכי רגל בש.צ.פ.

תוכנית עח/ 1/ 19/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יצירת זכות מעבר לכלי רכב והולכי רגל בש.צ.פ.
מספר: עח/ 1/ 19/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת זכות מעבר לכלי רכב ולהולכי רגל בשצ"פ וביטול זכות מעבר קיימת במגרש מגורים.

עיקרי ההוראות:
1. יצירת זכות מעבר לכלי רכב ולהולכי רגל בשצ"פ למגרש מגורים פנימי מס' 2036 ולתחנת סניקה קיימת בשצ"פ .
2. ביטול זכות מעבר קיימת במגרש חזיתי מס' 2035 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחופיתמורד הנחל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8338חלק164213
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 1/ 19.שינוי
תוכניתעח/ 1/ 13חופיתשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/11/2010
קבלת תכנית02/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100103/01/2011