יצירת מגרש לתעשיה במושב תימורים

תוכנית 8/ 03/ 116/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת מגרש לתעשיה במושב תימורים
מספר: 8/ 03/ 116/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
* יצירת מגרש לתעשייה
* יצירת שטח ציבורי פתוח
* ביטול קטע מדרך קיימת
* יצירת דרך חדשה

עיקרי ההוראות:
* שינוי ייעוד מאזור חקלאי לתעשייה ולשצ"פ
* שינוי ייעוד משטח ספורט לקרקע חקלאית ולתעשייה
* שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לדרך מוצעת
* שינוי יעוד מדרך למבני משק
* ביטול דרך קיימת ע"י שינוי יעוד מדרך לתעשייה וקרקע חקלאית
* קביעת שטחי הבניה המרביים לתעשייה בתא שטח 102 ל- 150% משטח המגרש מתוכם
105% המהווים שטחים עיקריים , ו- 45% המהווים שטחי שירות.
* קביעת התכליות והשימושים.
* קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
* קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהתמורים

תיאור המיקום:
מושב תימורים דרומית מזרחית לאזור הבנוי במושב
בתחום מועצה אזורית באר טוביה
קואורדינטה X 177700
קואורדינטה Y 624600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2731חלק4752, 317, 334, 364
2733חלק68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ במ/ 214הרחבת מושב תימוריםשינוי
תוכנית8/ 03/ 116/ 1גוש 2131 חלקות 3635 ,14 ,13 ,37 ,שינוי
תוכניתד/ 703ישוב תימוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 428. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/2011תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/08/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר09/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 975. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית26/10/2010
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2010
החלטה בדיון בוולק"ח01/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה27/04/2009
קבלת תכנית26/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה