יצירת מסגרת תכנונית להגדרת אזור מסחרי אילת

תוכנית 2/ 03/ 123/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת מסגרת תכנונית להגדרת אזור מסחרי אילת
מספר: 2/ 03/ 123/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו, מסדירה מצב קיים ע"י קביעת ייעוד קרקע, קביעת קווי בניין, תכסית, אחוזי בניה, וגובה בניין מותר. כמו כן, מסדירה תכנית זו חניה ציבורית בה יוקצו מקומות חניה עבור המגרש המסחרי.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי ייעוד קרקע: שינוי ייעוד חלקה מס' 4 מאזור מגורים למסחר.
ב. שינוי ייעוד קרקע: שינוי ייעוד חלקה מס' 168 מאזור מגורים לחניה.
ג. שינוי ייעוד קרקע: שינוי ייעוד חלק מחלקה מס' 167 מאזור מגורים לדרך.
ד. קביעת קווי בניין: קווי בניין קדמי וצדיים 0, קו בניין אחורי 3 מ'.
ה. קביעת תכסית: תכסית מותרת תהיה 95 מ"ר
ו. קביעת זכויות בניה: שטח בנייה מותר יהיה 95 מ"ר.
ז. קביעת גובה מרבי: גובה מרבי מותר לבניין יהיה 4.5 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
חלקה 4 -שכונת אופיר, רח' שחורת
קואורדינטה X 194185
קואורדינטה Y 385540

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40038חלק4167-168
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4239. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2009תאריך פרסום: 06/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5973. עמוד: 4700. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/06/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2009
קבלת תכנית22/02/2001
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה