יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 4

תוכנית 7/ 03/ 240/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 4
מספר: 7/ 03/ 240/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א'
וקביעת הנחיות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 4 חורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10001כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/03/1991תאריך פרסום: 28/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3861. עמוד: 1999. שנה עברית: התשנא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/03/1991
פרסום לאישור בעיתונים17/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1991.
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1990.
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1990תאריך פרסום: 05/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3778. עמוד: 3549. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה16/07/1990
קבלת תכנית16/07/1990
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/1900