יצירת מסגרת תכנונית לישוב קהילתי בן כ-350 יח"ד

תוכנית גז/ 11/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת מסגרת תכנונית לישוב קהילתי בן כ-350 יח"ד
מספר: גז/ 11/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לישוב קהילתי בן כ-350 יח"ד באמצעות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים, שטח חקלאי, שטח למבני משק,
שטח ציבורי פתוח, אזור תעשיה ובית עלמין לייעודים הבאים:
אזור מגורים (מגרשי מגורים חד-משפחתיים ודו-משפחתיים),
אזור מגורים מיוחד, שטח ציבורי פתוח, אזור שירותים
ותעשיה נקיה, אזור מסחרי, אזור נוף כפרי פתוח,
אזור קיט נופש וספורט, שב"צ משולב בשצ"פ, בית עלמין,
חורש, פארק נטע אדם קיים, דרכים ורחובות משולבים.
ב. התווית רשת דרכים חדשה וביטול דרכים קיימות.
ג. קביעת הוראות והגבלות בנייה בשטח התכנית.
ד. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרמשמר דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5141חלק19
5142חלק31
5143חלק2, 6, 9-10, 13, 15, 31-34, 39, 41-4230
5146חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 11/ 4משמר דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3408. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים14/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/05/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/04/2004
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות22/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 636. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/2001
החלטה בדיון במועצה הארצית07/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/05/2000
קבלת תכנית13/03/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40311/05/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200400422/02/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200200327/01/2002