יצירת מסגרת תכנונית לשטחים חקלאיים המיועדים עבור מפוני גוש קטיף בשטחי משמר דוד

תוכנית גז/ 11/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יצירת מסגרת תכנונית לשטחים חקלאיים המיועדים עבור מפוני גוש קטיף בשטחי משמר דוד
מספר: גז/ 11/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תיכנונית לשטחים חקלאיים המיועדים עבור מפוני גוש קטיף בשטחי הישוב משמר דוד.
עיקרי הוראות התכנית:

א. קביעת תכליות , שימושים, זכויות והוראות בניה למבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים קיימים.
ב. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות לשירותים כגון: דרכים, ניקוז, תקשורת, חשמל וכו'.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח החקלאי.
ד. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרמשמר דוד

תיאור המיקום:
משמר דוד-נצר חזני השטח החקלאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5141חלק2, 4-5, 15, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 215שיפור תוואי למסילת הרכבת לאזור יסודות ויצירת מפגש דו מפלסי עם כביש 3.שינוי
תוכניתגז/ 11/ 4משמר דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3521. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים12/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות03/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2554. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/03/2007
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/01/2007
קבלת תכנית26/12/2006