יצירת מס' 9 לאספלט דרום, שינוי בתוואי דרך מאושרת מס' 3 ואזור תעשיה רמת חובב

תוכנית 19/ מק/ 2017

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יצירת מס' 9 לאספלט דרום, שינוי בתוואי דרך מאושרת מס' 3 ואזור תעשיה רמת חובב
מספר: 19/ מק/ 2017
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מגרש מס' 9 וקביעת קוי בניין,
איחוד וחחלוקה מחדש של מגרשים 7, 6
בגושים 100177 (1), 100328 (1), 100329 (3)
ושינוי תוואי דרך מאושרת מס' 3.

עיקרי ההוראות:
הוראות התכנית 129/03/19 חלות על תכנית זו
למעט אלה ששונו בה.
במקרה של סתירה בין התכניות הוראות תכנית זו תקבענה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100177חלק1
100328חלק1
100329חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית19/ 03/ 129הרחבת אזור תעשיה - רמת חובבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר20/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200702020/05/2007