ישוב בדואי חדש קסר א סר

תוכנית 28/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ישוב בדואי חדש קסר א סר
מספר: 28/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ישוב בדואי חדש קסר א סר
"הוואשלה" ליישוב הפזורה הבדואית המקומית ובמרחב
על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הוראות להכנת תכנית
מפורטת להלן:
א. קביעת יעודי קרקע עקרוניים לאזורי מגורים, מבני ציבור, שטח
ציבורי פתוח, מסחר, תעשיה, שרותי דרך ומסחר, בית עלמין,
שטחי ספורט, פרוזדורים לתשתיות, עיבוד חקלאי ומשקי עזר (בע"ח)
אפיק נחל ושטחי עתיקות.
ב. קביעת אזורי מגורים המיועדים לפיתוח ואיכלוס על ידי
הפזורה הבדואית המקומית ובמרחב.
ג. קביעת הוראות בניה עקרוניות, לרבות שטחי בניה מירביים, מספר
קומות מירבי, עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה ליעודי
הקרקע השונים.
ד. קביעת הוראות עקרוניות לטיפול בשטחים הציבוריים הפתוחים.
ה. התווית דרכים ראשיות חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהקאצר א-סרקצר א-סר

תיאור המיקום:
מקום: הוואשלה (שורר, הנמצא בגבולה הצפון
מערבי של דימונה)

גושים וחלקות:
גוש 100162 ארעי (הסדר ישן: גוש 82 אזור סייג)
חלקי חלקות: 19 (אין הסדר), 20 (אין הסדר), 23
(ספר 4 דף 148), 28 (ספר 4 דף 153).

גוש: 100163 ארעי (הסדר ישן: גוש 81 אזור סייג)
חלקי חלקות: 11 (אין הסדר), 15 (ספר 4 דף 144),
16 (ספר 4 דף 145).

גוש: 100165 חלקי חלקות: 1, 2

גוש: 100166 חלקי חלקות: 1, 2

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2336. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים04/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/02/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/01/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית26/08/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות10/05/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/01/2004תאריך פרסום: 15/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5264. עמוד: 1598. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/12/2003
החלטה בדיון בוולק"ח14/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
קבלת תכנית04/09/2002